שאלה: האם מותר לאכול דברים חריפים בראש השנה?

תשובה: במשנה ברורה הזכיר שלא לאכול בראש השנה רק דברים חמוצים (ראה סי' תקפג ס"ק ה וסי' תר ס"ק ד) ולא הזכיר דברים מרים או חריפים. דברים מרים הוזכרו במטה אפרים (סי' תקפג ס"ג) ובערוך השלחן (שם ס"ג) ולא הזכירו דברים חריפים. והיחיד שכתב שלא לאכול דברים חריפים הוא תלמיד בעל התרומת הדשן בספר לקט יושר (עמ' קכד) שכתב, זה הכלל כל דבר חריף אינו אוכל כל י' ימי התשובה רק מיני מתיקה, ופירות חדשים. אפילו בצלים מבושלים לא רצה לאכול, אבל דגים שלוקים שקורים "זולץ ויש" ופלפלין אכל אפילו בר"ה, משום שהוא דבר חשוב. לשנה אחרת לא רצה לאכול אותן דגים משום חומץ שבהן. ע"כ. [ובילקוט יוסף (מועדים, ח"ה עמ' לא) כתב דלכן לא אוכלים הכרתי (שהוא מין בצלים גדולים הנקרא גם "כרישה" שהוא לוף) משום שהוא דבר חריף אלא רק אומרים את ה"יהי רצון". ע"ש. ונראה דלאו דווקא דהרי אפשר לבשלו ולהוריד מחריפותו ולאוכלו שהרי בש"ע מובא לאכול כרתי, ושמא מיירי אחר בישולו. שוב ראיתי בתורת המועדים (ימים נוראים עמ' סה) שכתב שלכן נהגו לבשל הכרתי כדי להוריד מחריפותו. והכל בא על מקומו בשלום ומרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל הביא להלכה בחזו"ע (ימים נוראים עמ' יט) שלא לאכול דברים חריפים (ובאמת כל המקורות שציין מרן זצוק"ל שם הם לדבר חמוץ למעיין בפנים. ויש לעיין מדוע מרן זצוק"ל לא העתיק שם את דברי לקט יושר, וי"ל). וראיתי למי שהעיר שמסוף דברי לקט יושר מוכח שהוא משום החומץ שבהם ולא בגלל הפלפל. ועוד שלא מוכח שכוונתו לחריף מה שאנו קוראים היום חריף אלא כוונתו על דבר מר מאוד. ועוד מי אמר שהורה כן לרבים, שמא כך היתה הנהגתו ולא הנהיג כן ברבים [ולגבי ספר לקט היושר האם הוא בר סמכא, עי' בשו"ת פאת שדך (סי' ד), ובשו"ת דברי יציב (ח"ה חאה"ז סי' עח אות ד), ובקובץ צוהר (ח"א עמ' קפב) בשם הגרא"י זילבר] ועוד שמוכח מדב' התשב"ץ (אות קיח) שמהר"מ לא היה נזהר מלאכול בצלים. ומוכח שלא נזהר מלאכול דברים חריפים. וראה בספר בירורי חיים (ח"ד סי' כ) שכתב שאמר לו הגאון ר' נתן גשטטנר שיש לחלק בין חמוץ לחריף שהרי חמוץ מהותו דבר  יין שנתקלקל וכתיב (משלי י, כו) כחומץ לשיניים וכעשן לעינים וכו', משא"כ דבר חריף במהותו הוא דבר טוב ומשובח. לכן שפיר דמי לאכול חריף - שנתקלקל בראש השנה. ובפרט עם עושה כן לטבל המאכל כדמוכח מסוף ד' לקט היושר. ע"ש. וכן ראיתי בשו"ת עולת יצחק רצאבי (ח"א סי' קפ) שכתב להוכיח מאכילת כרתי בליל ראש השנה והוא בצל, ובצל הוא דבר חריף וע"כ שלא הזהירו על דברים חריפים אלא על דברים חמוצים ומרים (ושמא יש לדחות דמיירי בש"ס ובש"ע אחר בישול, וי"ל). הלכך למעשה יש הנמנעים מאכילת דברים חריפים ביום ראש השנה, וחריף מעט שנותן טעם בתבשיל, אין בזה חשש.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה