דיני תשעה באב עצמו

 

 1. תשעה באב אסור ברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה, ואסור לקרות בתורה וללמוד תורה משום שנאמר פיקודי ה' ישרים משמחי לב, ואף ספרי קבלה אין ללמוד ביום זה (חזו"ע עמ' שי). אבל מותר לקרא בספר איוב ובדברים הרעים שבספר ירמיהו, ואם יש בהם פסוקי נחמה צריך לדלגם. וכמו כן מותר ללמוד מדרש איכה, וידלג דברי תורה שבמדרש שאינם שייכים לחורבן.  ויכול ללמוד גמרא מסכת מועד קטן פרק אלו מגלחין ובאגדות החורבן במסכת גיטין, או הלכות אבלות.
 2. אף הרגיל ללמוד חק לישראל בכל יום, אין לו לקרא בתשעה באב.
 3. תהילים –  אף על פי שאין לקרוא תהילים לכתחילה ביום תשעה באב, מכל מקום המיקל אין מוחים בידו, וכן מי שאינו יכול ללמוד במדרשים או בשאר דברים הרעים, יוכל לקרא תהילים, ומי שרגיל לקרא תהילים באופן קבע, יכול לקרא כפי שרגיל במשך כל השנה. (עי' חזו"ע עמ' שיא).
 4. אף שראוי להמנע כל השנה שלא לקרוא עיתונים ולשמוע חדשות (של תחנות חרדיות, אבל בודאי שאסור לקרא עיתון חילוני כל השנה) מ"מ אין איסור לקרא עיתון או לשמוע חדשות בתשעה באב. (שם עמ' שטו).
 5. מותר ללמוד בספרי מוסר המעוררים את האדם לתשובה.
 6. בשחרית יום תשעה באב, נוטל ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו, ומברך על נטילת ידים ומנגבם, ואת הלחלוחית שנשארה בידיו יכול להעביר על עיניו, ואם יש לפלוף בעין וצריך לרחוץ את עיניו, רשאי לעשות כן שאין זו רחיצה של תענוג. (חזו"ע עמ' שסד).
 7. על פי מרן הגרע"י בחזון עובדיה יש לברך את כל ברכות השחר בתשעה באב, כולל ברכת שעשה לי כל צרכי.
 8. מנהג ירושלים שמתפללים שחרית בטלית ותפילין כמו בכל ימות השנה, וקוראים בהם קריאת שמע ותפילת עמידה שזו מלכות שמים שלימה, ואחר העמידה מניחים תפילין דר"ת וקוראים עמהם קריאת שמע. עמ' שעד.
 9. נוהגים שלא להכין בתשעה באב צרכי סעודה, שלא לבשל ולא לטגן וכיוצ"ב לצורך סעודת מוצאי ת"ב, עד לאחר חצות היום. (שם עמ' שכד).
 10. אין שאילת שלום לחברים בתשעה באב, אלא יושבים דווים ונאנחים כאבלים, ואם אחד מדלת העם אומר שלום לחבירו, משיב לו שלום בשפה רפה ובכובד ראש, ויש אוסרים אפי' לומר בוקר טוב, ומעיקר הדין מותר אבל ראוי להימנע.
 11. לא יטייל בשוק בתשעה באב כדי שלא יבא לידי שחוק וקלות ראש.
 12. יושבים על גבי קרקע מליל תשעה באב ועד חצות היום, ולאחר חצות היום נוהגים לשוב ולשבת על גבי הכיסאות. ודין זה שונה משאר דיני תשעה באב, שכל שאר העינויים ממשיכים עד הלילה, ולכן אין לכבס בגדים עד אחר צאת תשעה באב, ואסורים בשאלת שלום ובתלמוד תורה וברחיצה וכל שאר עינויי תשעה באב.
 13. במוצאי תשעה באב מותר לספרדים להתרחץ ולהסתפר ולכבס מייד, ובני אשכנז נוהגים להחמיר במוצאי תשעה באב, ולכל הדיעות אם צום תשעה באב היה דחוי, ביום י' באב, מותרים כולם ברחיצה וכיבוס ותספורת ומותר במקרה זה לברך שהחיינו מייד בצאת התענית.

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה