העניין להישאר ער בליל חג השבועות
 
 
 
פשט המנהג בכל תפוצות ישראל להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש (ח"ב צד: - קיד.) "חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות". וכן אמרו עוד בזוהר הקדוש (שם) "כל אלו שמתקנים התיקון בלילה הזאת ושמחים בו, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזכרונות, והקדוש ברוך הוא מברך אותם בשבעים ברכות וכתרים של עולם העליון". וע"פ הפשט הסבירו האחרונים (יעויין מגן אברהם ריש סי' תצד ומ"ב שם ס"ק א) שהטעם למנהג זה בליל חג השבועות, לפי שבשעת קבלת התורה היו ישראל נרדמים כל הלילה, והוצרך הקדוש ברוך הוא להעירם משנתם על ידי קולות וברקים שהיו לפני מעמד הר סיני. ולכן צריכים לתקן הדבר על ידי שנעמוד על המשמר בלילה הזה ולעסוק בתורה [ומנהג זה אינו אלא לאנשים ולא לנשים, וכמו שכתב בשו"ת רב פעלים (ח"א חלק סוד ישרים סי' ט). וע"ע בכה"ח סי' תצד ס"ק ח וס"ק י].
 
וכתב רבינו האר"י (כוונות של שבועות ס"א) דע, שכל מי שבלילה לא ישן כלל ועיקר ויהיה עוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק. ע"כ. ומדבריו מבואר שלא ישן כלל ועיקר וכנראה כוונתו לכלול אף נמנום. והגאון רבי חיים פאלג'י זיע"א כתב בספרו מועד לכל חי סי' ח (סט"ז) מי שאינו ישן בלילה הזאת יהיה לו לסימנא טבא דלא ינום ולא ישן מזלו ומובטח לו דישלים שנתו, וזוכה לבנים ובני בנים תלמידי חכמים, ועושה תיקון לשכינה, ומתקן פגם הראות, ועוד לו תהא ידיעה מה שכתב רבינו האר"י כי הוראת חיי האדם היא בזו הלילה, לכן יזדרז מאד בכל יכולתו. ע"ש. נמצא כמה מעלות לניעור בלילה הזה: א. ישלים שנתו ב. לא יארע לו שום נזק. ג. לא ינום ולא ישן מזלו. ד. זוכה לבנים ובני בנים תלמידי חכמים ה. עושה תיקון לשכינה ו. מתקן פגם הראות (דהיינו שע"י שיהיה נעור בלילה זה יתקן כל מה שפגם בעיניו לפני כן). ואין דבר העומד בפני הרצון ורואים אנו בעינינו אנשים העובדים במשמרות לילה ולא נותנים שינה לעיניהם, ומהם נלמד בק"ו, ועוד שמדובר בלילה אחד בשנה שמעלותיו נשגבות, והחי יתן אל לבו. ובפרט לפי מה שכתבו הספרים הקדושים שכשם שבראש השנה נגזר על החיים הגשמיים בפרנסה בריאות וכו', בשבועות נגזר כמה תורה ילמד כל השנה, שהרבה פעמים אדם חפץ ללמוד, אבל יש לו הרבה מפריעים והכל נגזר בשבועות שעבר, וככל שישקיע יותר כך יזכה יותר. 
 
כמובן שצריך לנצל את הלילה ללימוד התורה ולא לדברים בטלים, שיושב בטל כישן דמי. וישנם נשארים ערים, אך מסתובבים כל הלילה באפס מעש ובבטלה גדולה, ואלה לא יועילו אלא אף יגרעו, שמגיעים לדיבורים אסורים וכו' (עי' כה"ח סי' תצד ס"ק יא מה שכתב בזה ובא"ח פ' במדבר ס"ג).

 

כתב וערך:

הרה"ג אושרי אזולאי שליט"א

מו"צ ראש כולל ורב קהילה בגבעת זאב

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה