דינים הקשורים לחג השבועות ד'
 
 
אדם הרוצה ללכת להתארח בבית הוריו וכדו', ומתחיל ללכת בעיצומו של יום השבת על מנת להגיע בלילה, אין בזה איסור הכנה, אף באופן שניכר שעושה כן לצורך מוצאי שבת משום שהליכה גרידא אינה בגדר מעשה הכנה, וכן לפי זה מותר לומר לחבירו בשבת לבוא אליו במוצאי שבת ובכל זה אף אם מוצ"ש הוא יום חול וק"ו שהוא יום טוב (עי' ש"ע סי' שו ס"א וס"ח וסי' שז ס"ז וס"ח, ארחות שבת ח"ב עמ' תיז ועוד. וכן מותר ליקח עמו מפתח ביום שבת (במקום שיש ערוב, כמובן) כדי שיוכל לפתוח את ביתו במוצ"ש. שש"כ שם).
 
 
אשה שבעלה חוזר לביתו מאוחר ורוצה להתחיל בהכנות לסעודת יום טוב תאמר מעט אחר צאת הכוכבים 'ברוך המבדיל בין קודש לקודש' בלא שם ומלכות ותתחיל בהכנות לחג כגון סידור השלחן, בישולים וכו' וכו'. ואז יכולה גם להדליק נרות של יום טוב ולברך לפני ההדלקה 'ברוך אתה ה'... אקב"ו להדליק נר של יום טוב' ולא תברך 'שהחיינו' אלא תסמוך על מה שבעלה (או היא באופן שהיא לבד) מברך בקידוש (חזו"ע יום טוב עמ' שו). גם ביום טוב יש ענין שהבעל יכין את הנרות (כה"ח סי' תרי ס"ק יג). 
 
 
אם האשה מתפללת ערבית בצאת השבת אינה צריכה לומר 'ברוך המבדיל בין קודש לקודש' כיון שהבדילה בתפלתה באמירת 'ותודיענו'. (ויש מחמירים שגם בזה תאמרנה 'ברוך המבדיל בין קודש לקודש' לחוש לדברי כה"ח סי' רצט אות טו). ויש להזהיר הנשים שלא ידליקו הנרות מבעוד יום כהרגלם בכל יום טוב שהרי הוא יום השבת, אלא ידליקו הנרות של יום טוב מעט אחר צאת הכוכבי [אשה המקפידה להוציא את השבת כדעת ר"ת צריכה להזהר שלא להעביר מאש לאש לפני כן להדלקת נרות וכיוצ"ב, וכן טוב שלא תשים מרק קר על הפלטה שיש בו בישול בשבת]. 
 
 
יש להזכיר לנשים שאסור להדליק נר ביום טוב אלא תעביר מאש לאש. וכן שלא תכבה את הגפרור או הנר אחר ההדלקה כי אסור לכבות אש ביום טוב, אלא תשים בעדינות במקום שיכבו מאליהם ולא תשליכנו בתנופה הגורמת בודאי כיבוי ביום טוב (פוסקים).

 

כתב וערך:

הרה"ג אושרי אזולאי שליט"א

מו"צ ראש כולל ורב קהילה בגבעת זאב

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה