דינים הקשורים לחג השבועות א'
 
השנה חל חג השבועות במוצאי השבת ויום ראשון נתחיל בדינים הקשורים לחג השבועות
 
 
ביום שבת לא יאמר "אלך לישון שיהיה לי כח להיות נעור בלילה" ואף אם מטרת כוונתו להיות נעור בשביל מצוה כגון לימוד בליל שבועות משום שיש בזה זלזול בכבוד השבת שאומר שהולך לישון לצורך יום המחרת אף שהוא יום טוב. אלא יאמר "ננוח כי שבת היום" או ישן מבלי לומר כלום, ואף שחושב במחשבתו שהוא כדי להיות נעור בלילה, אין בזה כלום כל עוד שלא אומר כן בפיו [עי' ספר חסידים (סי' רסו), מ"א (סי' שז, ס"ק א, א"ר), א"ר (שם ס"ק א), פמ"ג סי' רצ ס"ק א, ערוך השלחן סי' רצ ס"ק ב, מ"ב סי' רצ ס"ק ד, תורת שבת סי' רצ ס"ק א, ילקו"י שבת א' עמ' שצו].
 
 
ראוי לקיים סעודה שלישית בשבת זו לפני סוף שעה תשיעית. כדי שיכנס ליום טוב כשהוא תאב והוא מכלל כבוד יום טוב (רמ"א סי' תקכט ס"א והחונים עליו). וטוב שיתפלל מנחה לפני כן, שכן המנהג להתפלל מנחה לפני סעודה שלישית (ילקו"י שבת א' עמ' תג, וראה כה"ח סי' תקכט ס"ק טז). ואם הדבר לא אפשרי להתפלל ולסעוד מוקדם, יכול לאכול לאחר השעה הנ"ל ולא ימלא כרסו אלא יאכל כביצה פת שהוא שיעור סעודה שלישית כמבואר בש"ע (סי' רצא ס"א) והאחרונים שם. (חזו"ע פסח עמ' רסד, ועי' בשער הציון סי' תקכט ס"ק י, וכה"ח סי' תקכט ס"ק טז וכה"ח סי' רצא ס"ק ה, ודו"ק).

 

כתב וערך:

הרה"ג אושרי אזולאי שליט"א

מו"צ ראש כולל ורב קהילה בגבעת זאב

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה