כ"ח שבט

השבוע בעזרת ה' אנו נקרא בפרשה על בנית בית המקדש, ולצערנו עדין לא זכינו לבניין בית המקדש השלישי שיבנה בב"א, רק הותיר לנו ה' שריד ופליט את הבתי כנסיות ובתי מדרשות, השאלה שנשאלה האם מותר ללומדי בית המדרש שנמצאים יום שלם או זמן ממושך ורוצים לעשן תוך כדי הלימוד או השיעור האם מותר הדבר או אסור ?

תשובה: בגמרא במגילה (דף כח ע"א), כתוב תנו רבנן, בתי כנסיות אין נוהגים בהם קלות ראש, אין אוכלים בהם ואין שותים בהם. ופירש רש"י, שאכילה ושתיה הם בכלל קלות ראש.  וכ"כ הרמב"ם  בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגים בהם קלות ראש כגון שחוק והיתול ושיחה בטלה, ואין אוכלים בהם ואין שותים בהם. וכן פסק מרן בשלחן ערוך (/או"ח/ סימן קנא סעיף ו). וכתב הגאון רבי חיים פלאג'י , שנראה פשוט שהוא הדין שאסור לעשן סיגריות בבית הכנסת, שזהו בכלל קלות ראש.  גם בשערי תשובה כתב, ונראה פשוט שאסור להדליק סיגריה מהנר של בית הכנסת, כי מלבד האיסור שמשתמש בנר של בית הכנסת, נוסף לכך יש להקפיד בזה משום קדושת בית הכנסת עצמו, שהעישון נחשב כמו אכילה ושתיה, ואין אוכלים ושותים בבית הכנסת, ולכן אפילו מנר שמדליקים בבית הכנסת ליום פקודת השנה (יאר צייט) אסור.

 אבל בבתי מדרשות שחכמים ותלמידיהם קובעים ישיבה בהם ללמוד וללמד, וצריכים לעשן טבק, אין להטריחם ללכת לבית להדליק הסיגריה, שיש בזה משום ביטול תורה, וזה בכלל מה שאמרו לב ב"ד מתנה עליהם וכו'

 ולכן להלכה אין להתיר לעשן בבתי כנסיות כי הוא בכלל בזיון אך בבית המדרש שאין שם ארון ופרוכת אפשר להקל למי שממש חש בראשו

 ובלא"ה ראוי להימנע מן העישון כל השנה ויתחיל אדם למעט כל יום עד שיפסיק לגמרי בעזה"י. ולכן העוסקים במלאכת הקירוב שמוסרים שעורים והרצאות לאחינו הרחוקים ויש יסוד סביר להניח שהצבור יעשן ראוי שזה יתקיים באולמות וכד'.

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה