כ"ז שבט

שאלה:

אני אברך הלומד בכולל יום שלם האם חייב אני בתיקון חצות או שאין זה מעיקר הדין.

תשובה:

כתב הש"ע בסי' א' סעי' ג' ראוי לכל ירא שמים להיות מיצר ודואג על חורבן בית המקדש

ולפי מש"כ רבינו האריז"ל זמנה בחצות לילה כי אז מתעוררת הבכיה מלמעלה על חרבן בית המקדש, והוסיף שיש ליזהר מאד שלא לבטלה אפי' לילה אחת, כי הוא ענין רב תועלת,

והוסיפו המפרשים החרד לדבר ה' ראוי שיקום בחצות, ויתאמץ להיות בכלל עובדי ה', וזמנה הוא מחצות הלילה עד עלות השחר, ואוי לה לאותה בושה ולאותה כלימה למי שאינו נזהר בזה,

וכתוב בזוהר הקדוש שזוכה בה למלכות הוא ובניו אחריו לדורי דורות,

והתיקון חצות כוחו הוא למחול לאדם על עוונותיו מה שלא נמחל אפי' ע"י סיגופים ותעניות רבות,

והוא סגולה לרפאות המחלות ה' יצילנו,

לפיכך החכם עינו בראשו ידאג כל לילה להקפיד ולומר תקון חצות וראוי שיהא בבכי ובדמעה,

ונזכה לבנין גוא"צ בב"א 

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה