שאלה: בתפילת מנחה פעמים שאנו מגיעים לנפילת אפים אחרי השקיעה האם יש לומר נפילת אפים או לדלג? 

תשובה: כתב הש"ע בסי' קלא' סי' ג' אין נפילת אפיים בלילה ובלילי אשמורת נוהגים ליפול על פניהם מפני שהוא קרוב ליום, ובבית יוסף הביא בשם רבינו הגדול מהר"י אבוהב שאין נפילת אפים בלילה שכן מקובל לחכמים כי נפילת אפיים רמז למידת הלילה, ואין נופלים על פניהם וקרוב הדבר לקצץ בנטיעות, 
אך כ"ז דווקא בלילה אך בבין השמשות כל עוד לא הגיע זמן צאת הכוכבים מותר,
ויש לנו גם כאן ספק ספיקא ספק שמא כדעת הגאונים דמותר לומר בלילה וספק שני שמא לדעת ר"ת זה עדיין יום הוא, לכן מותר, ובלבד שיסיימו את הנפילת אפיים קודם צאת הכוכבים. 
וחכם עניו בראשו ישתדל לא להגיע לזמן זה אלא להתפלל מנחה מבעוד יום
דמעלת מנחה גדולה היא עד מאד דאליהו הנביא לא נענה אלא בשעת המנחה.
ואחינו האשכנזים נוהגים ליפול על פניהם שמניחים ראשם על היד.  

 

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

שאל את הרב במייל 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה