כ"ט שבט


שאלה: האם חובה מעיקר הדין על כל הקהל לעמוד על רגליהם בחזרת השליח צבור, או רשאים לשבת אחר אמירת הקדושה

תשובה: הרמבם כתב: "לאחר שהשליח צבור מסיים תפלתו בלחש, יפסע ג' פסיעות לאחוריו, ואחר כך יחזור למקומו ויתפלל בקול רם מתחילת ברכות התפלה, להוציא את מי שאינו בקי להתפלל, והכל עומדים ושומעים חזרת השליח צבור, ועונים אמן אחר כל ברכה וברכה, בין אלו שכבר יצאו ידי חובתם, ובין אלה שלא יצאו ידי חובתם". ע"כ.

 וממה שכתב שהכל עומדים ושומעים, נראה שכל הקהל צריך לעמוד בחזרת השליח צבור. וכן כתב הרמ"א בהגה /א"ח/ (סימן קכד סעיף ד') בשם הגהות מנהגים, שכל העם יעמדו כשחוזר השליח צבור התפילה. 

אולם הגאון רבי יעקב חאגיז כתב, שלכאורה יש להוכיח מהגמרא יומא (פז ע"ב) במעשה של מר שמואל שהיה יושב בעת חזרת התפלה ביום הכפורים, וכשהגיע השליח צבור לאמירת וידוי, קם על רגליו לומר הוידוי עמו, משמע שאין חיוב לעמוד בעת חזרת השליח צבור. וסיים, ומכל מקום ראיתי בבית הכנסת של האשכנזים בוירונה שכל הקהל יושבים בחזרת השליח צבור, אבל בבית הכנסת של הספרדים שם היו כולם עומדים בחזרה. וכן מסתבר. ע"כ. וכן כתב מרן החיד"א וכן פסק הגאון רבי חיים פלאג'י אולם בספר תורת חיים סופר כתב, שבמדינתו רוב העולם יושבים בעת החזרה.

בסיכום: מותר מן הדין לשבת בחזרת השליח צבור מיד לאחר שמסיים השליח צבור ברכת האל הקדוש. ובלבד שלא ישב בתוך ארבע אמות של השליח צבור שמתפלל, ורק אם הוא זקן או חלש, מותר,

 ודע, שאף על פי שהרה"ג רבי יעקב סופר בכף החיים (סימן קב סק"ט) כתב, שאף שאף שכתבו מרן הבית יוסף והאחרונים דלא מהני הרהור בדברי תורה כדי להתיר לישב בתוך ארבע אמות של המתפלל, זהו דוקא הרהור בדברי תורה, אבל המהרהר ושומע החזרה מהשליח צבור נראה דמהני, כיון שחייב לשמוע חזרת השליח צבור, ושומע כעונה. ע"כ. אינו מחוור בעיני, אלא גם בזה אסור לישב בתוך ארבע אמות של מתפלל, אלא אם כן הוא חלש או זקן. ולא שייך כאן דין שומע כעונה, מאחר שכבר התפלל בלחש, ויצא ידי חובת תפלה.

 וכשיגיע השליח צבור למודים צריך לעמוד ולהשתחוות כשאומר מודים דרבנן, וישאר עומד עד שיסיים מודים דרבנן. והמחמיר לעמוד בכל חזרת השליח צבור, תבוא עליו ברכה.

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה