مکالمه مستقیم و زنده هلاخای سفاردی
24 ساعته در روز
جوابگوی هر نوع سوال در هلاخا بصورت صحبت تلفنی و مستقیم
توسط معلمین و حخامیم مجرب ایرانی و طبق کتابهای هاراو عودیا یوسف(روحشان شاد)

 

   

845-3510415

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.