שאלה: האם מותר לברך ברכות השחר וכדו', בהליכה?

 

תשובה: כתב הרב כה"ח (סי' מו ס"ק נד) וזה לשונו: בעודו שלובש לא יאמר ברכות השחר, ולא יעשה עסק אף קל שבקלין, ולא ילך אנה ואנה מפינה לפינה כשמברך, אלא ישב על מכונו בהתבודדות ובכוונת הלב כדי לברך ברכות השחר וכו'. ע"כ. [ועי' בכה"ח סי' קצא ס"ק ז שכתב בשם הרמב"ן ועוד, שאף כשיוצא ידי חובה על ידי אחר לא יתעסק במלאכה. ע"ש]. וכלשון הזה כתב הגאון בא"ח בספרו עוד יוסף חי (פ' ויצא אות א). [וראה בבא"ח (פ' עקב אות יח), ודו"ק]. ובספר הליכות שלמה (פכ"ב ס"ה) כתב, נראה שאין איסור להתהלך בשעת ברכה, אולם לכתחילה אין ראוי לעשות כן. ואף שאסור להתעסק כלל בשעת ברכה ואף תשמיש קל (ש"ע סי' קפג סי"ב, וסי' קצא ס"ג ובמ"א שם ס"ק ב), מ"מ הליכה אינה בכלל הדברים שנזכרו בש"ע (סי' קצא ובט"ז ובמ"א שם) שאין לעשותם בשעת ברכה, ומ"מ אין ראוי להלך בשעת ברכה כדי שיברך בישוב הדעת. ע"ש. גם הביאו בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א שמותר לברך בהליכה אם המקום סביבו נקי. ונראה לדקדק כן גם מדברי כה"ח והעוד יוסף חי שכתבו 'ולא ילך אנה ואנה מפינה לפינה כשמברך' והיינו שבאופן זה יש טרדא, אבל אם הולך ישר בדרכו אין בזה היסח הדעת ומותר. וע"ע במ"ב (סי' סג ס"ק יט). הלכך למעשה מן הדין מותר לברך ברכות השחר בהליכה, ובלבד שיברך בכוונה. ואם רואה שקשה לו לכוין, לא יהלך בשעת ברכה אלא ראוי שיעמוד ויברך.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני