שאלה: האם מותר לברך ברכת הלבנה בבין השמשות?

תשובה: כתב הרמ"א (סי' תכו ס"א) ואין לקדש את החודש אלא בלילה בעת שהלבנה זורחת ונהנין מאורה והסביר המ"א (שם ס"ק א) דהיינו שזריחתה תהיה ע"ג הקרקע. ע"ש. וכ"כ עוד כמה אחרונים. ובאור לציון (ח"ג עמ' סב) הסביר שהכוונה שהלבנה מאירה באופן שרואה צל על ידה. ע"ש מה שכתב בזה. ועי' במ"ב (שם ס"ק ב) שכתב שאין לברך על הלבנה בבין השמשות. וכן מוכח מכמה ראשונים שצריך לברך בצאת הכוכבים, וביניהם שיבולי הלקט (סי' קסז), האגור (סי' תקצא), הביאו בב"י (סי' תכו), אבודרהם (הלכות ברכות שער ח) ועוד ראשונים. ועי' בשו"ת תשובות והנהגות (ח"ד סי' צג) מה שהעיר על דברי המ"ב מאין מקורו שאי אפשר לברך בבין השמשות. ויש בזה אריכות באחרונים. ומרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בספרו הליכות עולם (ח"ה עמ' כט) התיר לברך בבין השמשות. ע"ש. ועי' בילקוט יוסף (ח"ד עמ' שלו) מה שכתב בזה. ובשו"ת ציץ אליעזר (חי"ז סי' יח) התיר לברך אף מבעוד יום כשעומד להסתיים הזמן הראוי לברכה. וע"ע שם (סי' יז). הלכך למעשה מותר לברך בבין השמשות ברכת הלבנה ובפרט אם מדובר ביום האחרון או שמדובר בימים האחרונים ויש עננים שבזה יש חשש שיפסיד הברכה לגמרי. ובאופן רגיל שאין החשש האמור, ראוי לברך תמיד בצאת הכוכבים.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני