שאלה: מה היא הברכה על 'קובנה' (מאכל תימני), והאם מפרישים חלה מעיסה זו?

תשובה: כפי שהובהר לי בשאלה הקובנה היא עיסה רגילה ששמים אותה בסיר סגור עם כמות גדולה יחסית של שמן והיא מתבשלת מההבל של האדים שבסיר. הנה מכיון שסיר זה סגור ומתבשל באדים שלו שאין להם דרך לצאת החוצה דנו הפוסקים האם דינו כבישול או אפיה. ובש"ע להגר"י רצאבי שליט"א (סי' לד אות י) כתב שמנהגם לברך עליו מזונות על פי מה שכתב בש"ע בסי' קסח (סי"ג). וכן העתיק בשו"ת עולת יצחק רצאבי (סי' לז).

ולגבי הפרשת חלה הנה נחלקו בזה ר"ת ורבינו שמשון שר"ת מחייב עיסה שעשויה מקמח ומים והוא מייעדה לבישול או לטיגון. ורבינו שמשון פוטר. והרמב"ם והרא"ש ס"ל כרבינו שמשון. ובב"י (יו"ד סי' שכט ס"ג) כתב דמכיון שהרמב"ם והרא"ש ס"ל כדברי ר"ש כך הלכה וכך המנהג. והש"ך (שם ס"ק ד) כתב שהרבה פוסקים סוברים שאם היתה בלילתה עבה חייבת בחלה, לכן יש להפריש חלה בלא ברכה. ע"ש. והוא שלא כדעת הש"ע. והקשו (שלחן גבוה סי' שכט ס"ק ה) מדוע מרן כאן כתב בסתמא כדעת רבינו שמשון ואילו בחאו"ח (סי' קסח סי"ג) הביא דברי רבינו שמשון בסתם שעיסה כזאת ברכתה מזונות ודברי ר"ת ביש אומרים שיש לברך עליה המוציא. והא בהא תליא ומדוע בהלכות חלה העלים דברי ר"ת כלל ולא ציינו. ותירץ מרן זצוק"ל בהליכות עולם שגם שם פסק בסתם כדברי ר"ש ורק חשש ביש אומרים והוא דרך חומרא בעלמא שלעולם הלכה כסתם. ובאור לציון (ח"ב עמ' צח) כתב דמרן חזר בו בש"ע יו"ד ועליו סמכינן להקל לברך בורא מיני מזונות. ועוד שחלה בזה הזמן הוי מדרבנן וספיקא לקולא. ע"ש. והגאון הרב בן איש חי (פ' שמיני חלה אות ד) פסק שיפריש חלה ללא ברכה. ומרן זצוק"ל פסק שהיא פטורה מחלה ולא חייב להפריש. ולא כתב שיפריש ללא ברכה משום דהכי פסק מרן הש"ע. ועי' במעיין אומר (ח"א עמ' שב) שכתב בשם מרן זצוק"ל שיפריש מ'הקובנה' ללא ברכה. ע"ש. גם בילקו"י (אוצר דינים עמ' תרצג) כתב דיש להחמיר להפריש חלה מעיסה המיועדת לבשלה או לטגנה ללא ברכה. ע"ש. ולענין הלכה, ברכת ה'קובנה' היא בורא מיני מזונות. ואין חיוב להפריש ממנה חלה. והמחמיר להפריש ממנה תבוא עליו ברכה, ואמנם לא יברך שספק ברכות להקל.

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני