שאלה: מה מברכים על סלט ירקות שיש בו ממיני האדמה וגם שקדים ואגוזים שברכתם בורא פרי העץ?

תשובה: הנה יש דין בעיקר וטפל שמברכים על העיקר ופוטרים את הטפל ואם שניהם עיקר מברכים על הרוב וכל זה מבואר בש"ע (סי' ריב ס"א ובמ"ב שם). ועי' במ"ב (שם ס"ק א) ששם מבואר שאפילו כל מין ומין שניכר ועומד בפני עצמו הולכים אחר הרוב. ואמנם עי' בחיי אדם (כלל נא סי"ג וכלל נד ס"ט) שסובר שאם כל אחד ניכר בפני עצמו אין בו דין עיקר וטפל ומברך על שניהם. ובשער הציון (שם ס"ק ב) הביא דברי החיי אדם וכתב ע"ד 'ספק ברכות להקל'. וכ"כ בבאו"ה (ד"ה אם העיקר. ושם כתב שכדי להימלט מהמח' עדיף למעך את שניהם ולברך על המין שהוא הרוב). ובבן איש חי (פ' פינחס ש"ר אות יז) פסק כדברי החיי אדם (וסותר עצמו למה שפסק בשו"ת רב פעלים ח"ב חאו"ח סי' לג). וראה בילקו"י דיני ברכות (עמ' קצו) שכתב שאם הפירות ניכרים לעין מברכים על כל מין ומין. ע"ש מש"כ בזה [ואמנם בחזו"ע ברכות עמ' רפה בבאו' נראה שלא פסק כדברי החיי אדם אלא כדברי הרב פעלים]. ועי' בהלכה ברורה (ח"י עמ' תקע) שאם אפשר להפריד מין ממין ולאכול כל אחד בפני עצמו ולברך על כל אחד ואחד בפני עצמו, יש לעשות כן, ואין בזה חשש ברכה שאינה צריכה. יעו"ש. ולענין הלכה מי שיש לו סלט המעורב מפירות האדמה והעץ יפרידם ויברך על כל מין ומין בנפרד.

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני