שאלה: ישנה סגולה ללידה קלה לפתוח את ההיכל בחודש התשיעי האם הסגולה היא לפתוח פעם אחת בחודש התשיעי, או כל פעם שעושים פתיחת ההיכל?

תשובה: תחילה וראש נכתוב כי סגולה זו הביאה מרן החיד"א בספרו עבודת הקודש (מו"ב סי' ג אות צ) וזו לשונו: ומנהג העיר שמי שנכנסה אשתו בחודש תשיעי לעיבורה נזהר לעשות החודש ההוא מצות פתיחת ההיכל, והוא מנהג יפה ויש לו סמך על דרך האמת. ע"כ. וכן הביא סגולה זו בספרו לדוד אמת (סי' ב אות ג). והעתיקו בספר כה"ח (סופר, סי' קלד ס"ק יב). וכ"כ עוד בשו"ת יוסף אומץ (סי' נז). [והגר"ח פאלג'י בספר החיים (סי' א אות ה) הוסיף שיזהר גם שיחזיר הספר תורה לארון ולסגרו, וביאר טעמו משום המתחיל במצוה אומרים לו גמור, וצריך לסגור גם ההיכל שזהו כבוד ספר תורה. ועוד, כשם שעושה סימן לבקש רחמים שה' יפתח רחמה, כן יעשה סימן טוב שאחר הלידה יסגור ה' בעד רחמה. ע"כ. ובסגולת פתיחת הארון אין חילוק בין שבת ליום חול כפשטות משמעות ד' האחרונים הנ"ל שלא חילקו. ויש שכתבו שגם מי שאשתו יולדת תמיד על ידי ניתוח, טוב שהבעל יקנה בחודש התשיעי פתיחת ההיכל. שו"ת אהל יששכר סי' פח אות ב] והנה ישנם כאלה שעושים כל שבת פתיחת ההיכל בחודש התשיעי להריון נשותיהם או עושים כמה פעמים בימי החול, בשני וחמישי, ולהאמור מפשט דברי מרן החיד"א שהבאנו לעיל, נראה שדי בפתיחת ההיכל פעם אחת בהיכנס האשה לחודש התשיעי, ואין צורך ביותר מזה, שהרי לא כתב 'כל החודש ההוא', ומכל מקום בודאי שאם יפתח את ההיכל כמה פעמים בחודש, לא גרע, וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים, והעיקר שיתפלל לה' יתברך שיצא הילד בריא ושלם ויהיה תלמיד חכם וירא שמים.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני