שאלה: האם מותר לשטוף כוס קידוש אחר הקידוש בשחרית בשבת או שמא יש לחשוש בזה משום מכין משבת לחול שהרי אין צורך בכוס זה?

תשובה: ראשית צריך להבהיר שאף שהשימוש בכוס קידוש יהיה רק בשבת הבאה, עדיין בשטיפת הכוס בשבת יש איסור מכין, שאסור להכין אף משבת לשבת כמבואר בספר הליכות עולם (ח"ג עמ' רכט). והנה כתב בש"ע (סי' שכג סעיף ו) מדיחים כלים לצורך היום, כגון שנשאר לו עדיין סעודה לאכול; אבל לאחר סעודה שלישית אין מדיחין וכלי שתייה, מדיחין כל היום שכל היום ראוי לשתייה. ע"כ. ובמ"ב שם (ס"ק ט) כתב דאם ברור לו שלא ישתה עוד שוב, אסור להדיח הכוס. ע"ש. ואם כן גם כאן שלא שותה עוד מכוס הקידוש אין היתר להדיחו. וכ"כ בחזו"ע (שבת ח"ו עמ' קב). והוסיף שאם רוצה להדיחו אחר ששתו ממנו, ימלאנו מים אחר שהדיחו וישתה ממנו ובכך ישאר נקי. ובאמת אם חושש שע"י שהיין ישאר בתוכו הכוס יתקלקל כגון שיושחר או יכנס בו טעם לואי מותר מן הדין לשוטפו כמבואר בשיירי כנסת הגדולה (הגה"ט אות ב) בשם דרשות מהרי"ל (אלא שסיים שם שנכון להחמיר). והביא דבריו בגדולות אלישע (אות יא) ובילקו"י (שבת ח"ד עמ' כ בבאו'). הלכך להלכה אסור לשטוף את כוס הקידוש לאחר שעשו קידוש של שחרית בשבת. ואם רוצים לשטפו, ישנה עצה שישטפו את הכוס ולאחר מכן ישתו ממנו מים ובכך ישאר נקי. ואם חוששים שמא יתקלקל הכוס ע"י שישאר בו יין כגון שיושחר או יספג טעמו בכוס ויקלקל טעם היין כאשר ישתמש בו שוב, מן הדין מותר לשטפו, ומכל מקום טוב שבכל זאת יעשה התקנה האמורה.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני