שאלה: האם ההורג נמלה, זבוב או יתוש צריך נטילת ידיים?

 

תשובה: שאלה זו נובעת ממה שכתב בש"ע (סי' ד סי"ח) שהנוגע בכינה צריך נטילת ידיים. ע"ש. [וכן מבואר עוד בש"ע (סי' צז ס"ג). ומה שכתב שם הרמ"א על דברי הש"ע עי' בזה בשיירי כנסת הגדולה (סי' צז, הגהות הטור)]. והנה צריך להבין מדוע דווקא הנוגע בכינה צריך נטילת ידיים ולא בנמלה, זבוב או יתוש. בשערי תשובה (סי' ד ס"ק כ) כתב, וראיתי מי שכתב שהנוגע בפרעוש, אין צריך נטילת ידיים לפי שאינה באה מזוהמת אדם [א"ה -  וכוונתו למה שאמרו חז"ל בגמ' (שבת קז:) שמותר להרוג כינים בשבת לפי שבאים מזיעת האדם ואינם פרים ורבים, וזה מה שציין שם לסי' שטז ששם מרן פסק (בס"ט) כן להלכה. וראה בהליכות עולם ח"ד עמ'  בענין הריגת כינים בשבת, ואכמ"ל]. ונראה דמכל מקום יש לו לנקות במידי דמנקי. ע"ש. וכ"פ המ"ב שם (ס"ק מה), ועוד אחרונים. ומשמע דהטעם בנטילת ידיים בכינה היא משום שבאה מזיעת האדם, משא"כ שאר הרחשים דלעיל. וראיתי בשו"ת אבני ישפה (ח"א סי' כט, ב) שכתב, שפרעוש גרע מזבוב או נמלה, כי גם פרעוש מצוי בלכלוך וזיעה אף שבא מן הזוהמה. ע"ש. (ומה שכתב שם שהנוגע בכינה צריך נטילת ידיים משום שהוא שרוי בלכלוך, לא ראה שערי תשובה שכתב טעם אחר). וראה במ"ב (סי' צז ס"ק יב) שכתב, שהנוגע בכינה צריך ליטול ידיו משום רוח רעה השורה על הידיים. ע"ש. וצריך לומר שרוח רעה שורה דווקא בכינה משום שהיא באה מזיעת אדם, וחד טעמא להו, וי"ל (וראה עוד מ"ב סי' ד ס"ק לח וס"ק מא, ודו"ק). ויש לצרף דברי המ"א (סי' צז ס"ק ז) שסובר דאם נוגע בכינה די בנקיון בעלמא (וע"ע במ"א סי' צב ס"ק ה). וכן סובר בשייר כנסת הגדולה (סי' צז הגהות הטור) בדעת הרמ"א. לכן נראה דלהלכה ההורג נמלה, זבוב או יתוש, אינו צריך ליטול את ידיו, ולכל היותר טוב שינקה ידיו בכל מידי דמנקי כגון אבן, בגד או עפר.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני