שאלה: האם מותר לתלות מגבות רחצה בחבל כביסה בשבת?

 

תשובה: אסור לתלות בשבת בגדים ליבוש משום חשד שיחשדוהו שכיבס בשבת (גמ' שבת קמו: ש"ע סי' שא סמ"ה). והנה בספר בן איש חי (ש"ב פ' ויחי אות ג) כתב, בגדים שמלפפים בהם הקטנים, נהגו העולם לשטחן בשבת כדי שיתנגבו, ולא מבעיא אותם שיש בהם לכלוך צואה, דלכלוכן מוכיח עליהם שלא נתכבסו, אלא גם שאין עליהם לכלוך כלל, אלא לחים הם מהשתנה שהשתין התינוק בהם, מותר לשטחן בשבת כדי שיתנגבו, יען כי בגדים אלו ניכרים בצורתם לכל אדם שהם של תינוקות, והכל יודעים דבגדים אלו דרכם לשטוח אותם בלי כיבוס, דאין מכבסים אותם אלא עד שירבה לכלוכם ביותר, ועל כן אין בהם חשד, ואין למחות ביד הנוהגים היתר, ועיין מאמר מרדכי ז"ל. והגם דהרב חיי אדם כתב צ"ע בהיכא דאין בהם לכלוך צואה, הנה כתבנו טעם מספיק למנהג, ואין למחות ביד המקילין, והמחמיר תבוא עליו ברכה. ע"כ. ושם בסעיף ג כתב, מטפחות הידיים שנתלחלחו הרבה מרוב הניגוב שניגבו הידיים בהם, מותר לשטחן אם ניכר בהם קצת זוהמה, וכן ה"ה במטפחת שמקנחין בה החוטם, דאם ניכר בה לכלוך של צואת החוטם מותר לשטחה, ודמי לדין בגדים שמלפפים בהם הקטנים שיש בהם לכלוך דמותר לשטחן, והוכיח כן מכמה מקומות. ע"ש. [והעתיק דבריו להלכה בכה"ח (שם ס"ק רנט)]. והנה בשו"ת מנחת יצחק (ח"ט סי' כג) למד מדברי הבן איש חי הללו שמותר לתלות מגבת רחצה אף שאינה מלוכלכת. ע"ש. ובשש"כ (פרק יב הלכה כג) חולק על דבריו וסובר לאסור לתלות מגבת רחצה בשבת וזה על פי דברי המ"ב (סי' שא ס"ק קסו). ע"ש טעמו ומה שהקשה על זה. ובאמת נראה בסברא לומר שמכיון שרגילות העולם הוא לתלות מגבת לייבוש אף ללא שכיבסו אותה מקודם, שהרי לא רגילים לכבס בכל יום מגבות רחצה, דומה הוא לדין שכתב הבן איש חי, וכד' המנחת יצחק. וכעין זה כתב בשש"כ (שם ס"ק סב). ואמנם בהליכות עולם (ח"ג עמ' רכ) כתב שבזמן הזה שמקפידיים לכבס בגדי התינוקות שיש בהם מי רגלים, ולא משתמשים בהם עד שיכבסום, יש להחמיר. ע"ש. ובמנוחת אהבה (ח"ב פי"ב סכ"ב) כתב שיזהר לשטחן בצורה שניכר שמתכוין לייבשם. ע"ש. ואמנם יש לומר שמגבת שאני מבגדי תינוקות משום שדרך הרבה אנשים לייבש מגבת רחצה אחר שהשתמשו בה ולא מכבסים אותה אלא פעם בשבוע. ואולי יש לומר שהדרך לייבשה בבית ולא על חבל כביסה, ואם כן, עדיין יש לחשוד למראית עין. ונראה עוד שאם ישטחה בצורה מסויימת שניכר שתולה אותה לייבוש בודאי יהיה שרי, בצרוף ד' המנחת יצחק הנ"ל. ועי' בכה"ח (סי' שא ס"ק רנט). ויש לפלפל בזה עוד, ואכמ"ל. ולכן נראה להלכה שמי שרוצה לייבש מגבת רחצה בשבת בחבל הכביסה עדיף לעשות כן ע"י שישטח המגבת באופן שניכר ששוטחה לייבוש (לפי זה במגבת ידיים לכאורה יהיה אותו הדין כי גם כאן אין דרך לכבסם בכל יום).

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני