שאלה: דברתי לשון הרע על חברי והוא לא יודע מזה כלל האם אני צריך לבקש ממנו מחילה?

 

תשובה: החפץ חיים בספרו שמירת הלשון (כלל ד אות יב) כתב שצריך לגלות לחבירו הלשון הרע שדיבר עליו ולבקש ממנו מחילה דהוי ככל עבירה שבין אדם לחבירו והיינו באופן שהזיק לחבירו שגרם לו צער או הזיק לו בממון או בגוף. ע"ש. ואמנם האחרונים העירו שמבואר במ"ב (סי' תרו ס"ק ג) כתב שאם חבירו יתבייש כשיפרט בפניו החטא לא יפרט החטא. וראינו להגרש"ז אויערבאך זצ"ל (ספר הליכות שלמה עשרת ימי תשובה עמ' מה הע' 24) שיצא לחלק דהיכא שחבירו יתבייש לא יגלה לו ובכך דיבר המ"ב אבל היכא שחבירו לא יתבייש אלא רק יגרם לו צער בזה דיבר המ"ב ומותר לו לגלות לו שסיפר עליו לשון הרע. ע"ש. וכעין זה כתב הגר"נ קרליץ (חוט השני יום הכיפורים עמ' קו הע' י) לחלק. ושיטת הגר"י סלנט (הובא בספר תנועת המוסר ח"א עמ' 36) שאסור לגלות למי שדיבר עליו כדי לבקש מחילתו כי בכך מצערו, ואין לומר שמחמת חובת התשובה של האחד מותר לצער את חבירו. ועי' בספר מאיר עיני ישראל (ח"ו עמ' 353) מה שכתבו מעשה בענין זה. וע"ע בשו"ת אז נדברו (ח"ז סי' סה - סו). ומדוקדק מדברי החפץ חיים שכל זה שחבירו יודע מהלשון הרע שדיברו עליו ויש לו צער מזה, אבל אם אינו יודע מזה כלל אין צורך לבקש מחילה שאין בזה איסור של בין אדם לחבירו, ואם כן לא יגלה לו שלא יגיע לו מזה צער. וכל מחלוקתם היא באופן שחבירו הצטער מתוצאות הדיבור עליו ואם יספר לו יצער אותו יותר. וראיתי עוד להגאון ר' יצחק זלברשטיין (מראה מקומות על החפץ חיים כולל בין אדם לחבירו) שכתב שאם יגלה הדבר לחבירו כדי לבקש מחילה יודע שתתעורר מחלוקת או קפידא מצד חבירו גם לדעת החפץ חיים אין להתיר לגלות. ע"ש. ונראה שהוא רובא דעלמא שאכן יתעורר אצלם קפידא בזה. ולכן נראה שבודאי אם חבירו אינו יודע כלל מהלשון הרע שדיברו עליו אין לגלות לו ולצערו כדי לבקש ממנו מחילה.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני