שאלה: יש אמרה בציבור הכללי שאין להוציא לרחוב תינוק שנולד למשך ארבעים יום האם יש בזה ממש?  

תשובה: הנה בכל הדברים אלו ודומיהם יש אמונות טפלות ודמיונות שווא לרוב. ודי לנו להביא מה שכתב לנו בזה מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בספרו יביע אומר (ח"י עמ' תמד) וז"ל: האיש הנבון והמשכיל בתורת ה', יש לו להתרחק מכל דברי הבל והזיות שנהגו בהם הנשים מחוסרי הדעת, וכגון אלו שאומרים, שיולדת תוך ארבעים יום לא תכנס לבית חתן וכלה, פן תגרום שהכלה תהיה עקרה, וכן להיפך בכלה הנכנסת לבית יולדת. וכן כל כיוצא בזה, שאינן אלא פטפוטי נשים סכלות מחוסרי הדעת. ויתכן מאד שלמדו כן מן השכנות בחו"ל אשר לא מבני ישראל הנה. וכבר כתב הרמב"ם (פרק יא מהל' ע"ז הל' טז) שאין ראוי לישראל שהם עם חכם ונבון להמשך אחר ההבלים וההזיות של הגויים, וכל המאמין בלבו בדברים אלו, וחושב שהן אמת ודברי חכמה, אלא שהתורה אסרתם, אינו אלא מן הסכלים והטפשים, והוא בכלל הנשים והקטנים מחוסרי הדעת, שאין דעתם שלימה, אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת יודעים שאינם דברי חכמה אלא תוהו והבל שנמשכו בהם חסרי הדעת, ומפני כך הזהירה התורה "תמים תהיה עם ה' אלהיך". וכן מצאתי להגאון הראש"ל רבי בן ציון עוזיאל זצ"ל בשו"ת משפטי עוזיאל (חיו"ד מה"ת סי' כא), שכתב, ששמע מה שאומרים בנוגע לחתן וכלה שנכנסים לבית היולדת, או להיפך, כנ"ל. וכתב, שהם דברי שווא ותפל, שאין בהם ממש, וצריך להתרחק מהם, ומה גם שאמונות תפלות אלו גורמים לריב ומדנים בין משפחות ישראל, ומעשים בכל יום עינינו הרואות שמבקרות יולדות וכלות אשה את רעותה, ואינם נפגעות במאומה, ואין שטן ואין פגע רע. לכן אסור להעלות על הדעת הזיות טפלות אלה, ויש לפרסם שדברי הבל הם. לא ירעו ולא ישחיתו. ודפח"ח. וכן כל הדברים שיוצאים מההיקש הטבעי והשכלי, יש להרחיקם הרחק כמטחוי קשת. וכמ"ש הרמב"ם במורה נבוכים (ח"ג פרק לז). ע"כ ע"ש ביביע אומר. ומתפלא אני על חכם אחד בהסכמתו לספר "ואין למו מכשול" (ח"ב) שכתב סימוכין משכלו לדברים כמעין אלו ללא כל הצדקה ובמקום להרחיק את הציבור מכל מיני אמונות טפלות, נותן סימוכין לדברי שווא הללו. ולא ראה ד' היביע אומר שדעתו של מרן זצוק"ל היתה להרחיק את הציבור מדברים הללו כמו שכתב במפורש ולא שת לסברתו של אותו חכם שכתב בהסכמתו לספר הנ"ל, וכן אנו משתדלים להרחיק את הציבור מכל מיני דמיונות שווא, וללכת בדרכו של מרן זצוק"ל, ובפרט בדור זה שעמלי התורה מוערכים הרבה פחות מכל מיני "בבות" עושה מופתים למיניהם ש"בקיאים בסדר נזיקין ונשים", וכבר צווחו גדולי ישראל בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה שעלינו להרחיק מדעותיהם המשובשות ולייקר את עמלי התורה אברכי ובחורי הישיבות שממתים עצמם באוהלה של תורה ולא מתעסקים במופתים למיניהם שאין בהם כלום אלא אחיזת עינים וכו', כדי למשוך את ציבור התמימים לרשתם, ולגזול ממונם וכו' וכו', מדברים מסמרי שערות ששמענו על אותם "עושי מופתים" למיניהם, ה' ירחם.       

 

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני