שאלה: האם מותר לסעוד בשבת עם כלים חד פעמיים יפים כגון צלחות כוסות וכו', או שיש בזה זלזול בכבוד השבת?

 

תשובה: הנה שאלות אלו נובעות בדרך כלל במשפחות גדולות וברוכות ילדים בלעה"ר שהצורך לכך הוא גדול שהאשה עייפה מכל הטרחות שטרחה בערב שבת ומכל השבוע. בספר חוט השני (שבת ח"א עמ' מג) כתב שאם משתמש בשבת בכלים חד פעמיים יש בזה מיעוט בכבוד השבת שהרי לאורח חשוב לא היו משתמשים בזה אם לא במקום הצורך. ועי' שם מה שהביא מדברי המסילת ישרים (פרק יט). והנה לפי הטעם שכתב יש לומר שכלים חד פעמיים פשוטים אכן יש בהם חסרון בכבוד השבת, אבל כיום שיש כלים חד פעמיים נאים שמגישים אותם בצורה מכובדת על השלחן אין בזה חסרון בכבוד השבת שהרי רואים שפעמים ושמים אותם על השלחן גם כשיש אורחים חשובים. וכן ראיתי בשו"ת אבן ישראל להגר"י פישר זצ"ל (ח"ט סי' ז) שכתב שאם מכינים דגים בשר ומטעמים לכבוד השבת וכן מניחים מפות יפות גם כן יוצאים בזה ידי חובת כבוד השבת ולא חייב בכל דבר ודבר כבוד השבת. ואין להכביד על הנשים שממילא הם עייפות ומטפלות בילדים ועושות כל צרכי הבית וכו'. וגם מה שמשאירים את הצלחות לא נקיים וכו', ובאים זבובים גם בזה יש חסרון לכבוד השבת. ע"ש. ואנו מוסיפים כל שכן שכיום יש כלים חד פעמיים מכובדים ויפים שהרב בודאי יתיר זאת. ובאמת ראיתי למי שהעיר שגם בימות הגשמים והקור והאשה נצרכת לשטוף כלים במים קרים גם בזה יש ביטול עונג שבת. וכן ראיתי שנשאל בזה הגר"ח קניבסקי שליט"א (כמדומה באחד מספרי הגר"י זלברשטיין שליט"א) והשיב, שגם בזה שהאשה עומדת ושוטפת כלים וגם פעמים באים לידי כעס וכו', ובפרט שהיא עייפה, יש בזה חסרון בכבוד השבת. ע"כ. וכן ראיתי למי שכתב בסברא דעדיף למעט בטירחא בשבת, והיכא דיש היכי תמצי להקל מטירחא בשבת, עדיף טפי אע"ג דלא מניח על השלחן צלחות יפות. ובאמת שראינו בכמה מקומות בהלכות שבת שחז"ל מנעו הטירחא כדי לקיים עונג שבת כמו ביסוד איסור הכנה משבת לחול וכו'. ואין הכי נמי מי שנישא זה עתה ואין לו עדיין ילדים או שיש לו משפחה קטנה עדיף שיקח כלים רגילים. ועתה ראיתי מה שכתב מורינו הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בספרו ילקוט יוסף (פסח, ח"ג עמ' נג) לגבי שימוש בליל הסדר בכלים חד פעמיים וז"ל, ואי משום כבוד קדושת הלילה, הנה כיום יש כלים חד פעמיים נאים ויפים, ויש המשתמשים בכלים כאלה גם במסיבות שבע ברכות וכדו'. וכ"ז דלא כמ"ש בס' מחוקק במשענותם (ח"ד סי' תעב) שאין להשתמש בליל הסדר בכלים חד פעמיים, שכיון שמצוה לסדר שלחנו בכלים נאים, דרך חירות, כמנהג שרים ובני מלכים, לכן לא ישתמש בליל הסדר בכלים חד פעמיים. אולם זה אינו, ובפרט בכלים חד פעמיים שנעשו באופן יפה הראוי לשלחן ליל הסדר. ואם רוצה להידור מצוה שלא להשתמש בכלים חד פעמיים תבוא עליו ברכה. דאף שבשו"ת משנת יוסף (להגר"י זילברמן, ח"ה סי' סד) פיקפק על המשתמשים לסעודת שבת בכלים חד פעמיים, מ"מ מצד הדין אין לנו מקום לאסור בזה, וכבוד שבת הם דברים שאין להם שיעור, ולעולם יכול להוסיף עוד ועוד, כל אחד כפי כוחו וממונו. ותלוי כיצד מתנהג לפני אורחים. וכיום יש כלים חד פעמיים יוקרתיים, ובזה אין חשש. וכן אם יש לו צורך מיוחד בזה באופן חד פעמי, אינו מחוייב לדקדק כ"כ. ובפרט כאשר הדבר גובל בטירחה יתירה עבור עקרת הבית בנקיון הכלים אח"כ, כאשר בני הבית רבים בפ"י ועוד אורחים וכדומה, וכידוע שמכבוד יו"ט הוא למנוע טירחה יתירה. ע"כ.  הלכך למעשה מותר לסעוד עם כלים חד פעמיים יפים ומכובדים בשבת כגון צלחות, כוסות וכו', ואין בזה זלזול בכבוד השבת, ואדרבה פעמים שיש בזה יותר כבוד שבת מאשר להשתמש בכלים רגילים (וכמו שכתבנו בגוף התשובה). ובפרט משפחה שהיא ברוכת ילדים. אכן אם זוג נישא זה עתה או משפחה שהיא קטנה ויכולים להשתמש בכלים רגילים ששטיפת הכלים אינה להם לטורח, עדיף יותר להשתמש בכלים רגילים נאים לכבוד יום השבת.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני