שאלה: ישנתי ברכב והיה מתחת הכסא אוכל המונח בתוך שקית האם מותר לאוכלו?

 

תשובה: בש"ע (יו"ד סי' קטז ס"ה) כתב: לא יתן תבשיל ולא משקים תחת המטה, מפני שרוח רעה שורה עליהם [והרמב"ם (פי"ב מהלכות רוצח ה"ה) כתב שהטעם הוא שמא יפול דבר המזיק והוא אינו רואהו. ויש נפקא מינא בין הטעמים, ואכמ"ל]. ולגבי השאלה שלנו הנה בשו"ת שבט הקהתי (ח"ד סי' רב) כתב להקל בזה מכמה טעמים א. כסא זה לא מטה שהרי הוא לא מיוחד לישן עליו. ב. הרבה פוסקים סוברים שהרוח רעה שולטת רק שהאוכלים מונחים על קרקע עולם שתחת המטה. ע"ש. וכאן שהאוכל היה בתוך שקית אין איסור כי אינו על קרקע עולם. ובכלל יש לומר שלא היה על קרקע עולם אלא בתוך קרקע של מכונית, ושמא לא חשיב קרקע עולם ודינו כדין קרקע מרוצפת ולא אדמת עפר שכמה אחרונים כתבו שבקרקע מרוצפת אין קפידא. וכן כתב בשו"ת מנחת יצחק (ח"ד סי' קיז). וכן כתבו עוד כמה פוסקים. בספר הליכות עולם (ח"א עמ' סז) למרן הגר"ע יוסף זצוק"ל כתב שרבים מן האחרונים לא אוסרים בדיעבד אוכלים שהונחו תחת המטה. וכ"כ בשו"ת יביע אומר (ח"א חיו"ד סי' ט). ועיין בהליכות עולם (שם) שהיקל לפי זה להדליק בשמן שהונח תחת המטה שכשר להדלקת נרות חנוכה ושבת ואף לענין אכילה היקל שם שיש הפסד מרובה (ובחזון עובדיה חנוכה עמ' כתב להקל בזה ובפרט במקום הפסד מרובה') ע"ש. וכל זה ק"ו למקרה שלנו שאין כאן לא קרקע עולם, לא מטה והשאלה כאן היא על דיעבד. יש אומרים שאוכלים שנמצאים בתוך כלי לא נאסרים (ליקוטי הערות המובא בסוף ספר חכמת אדם בשם ספר מילי דחסידותא). ולמעשה מותר לאכול מאכל שהיה תחת הכסא ברכב כאשר ישנו בכסא זה, ואין להחמיר בזה מכל הטעמים שנכתבו לעיל, ואף אם היה האוכל גלוי ולא בתוך שקית.

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני