שאלה: האם יש שיעור למעות "קמחא דפסחא" שמחלקין לעניים לפני פסח, והאם מותר לתת מעות "קמחא דפסחא" מכספי מעשרות?

תשובה: מעות קמחא דפסחא שנוהגים לתן לעניים מובא ברמ"א (ריש סי' תכט). והנה לא נתבאר מהו שיעורו.  וראיתי במ"ב (שם ס"ק ו) שכתב ששיעור הנתינה צריך להעריך על כל אחד לפי ממונו. ע"ש. וכ"כ כה"ח (שם ס"ק טז) בשם האחרונים [וראה שם במ"ב שכתב שגם ת"ח שפטורים ממס מחוייבים בזה, כי דין זה הוא מדין מצות צדקה ולא מדין מס וגם ת"ח חייבים במצות הצדקה. עי' בש"ע הרב שם ס"ה. והפמ"ג (שם א"א ס"ק א) הסתפק אם ת"ח חייבים בקמחא דפסחא ונשאר בצ"ע. וע"ע בשיירי כנסת הגדולה (טור אות א) ובא"ר (ס"ק ה), ואכמ"ל].

ולענין האם מותר ליתן קמחא דפסחא ממעשר כספים, הנה אם זה חיוב גמור אי אפשר ליתן קמחא דפסחא ממעשר כספים שהרי כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין (פסחים עא.) אלא אם כן מוסיף יותר מחיובו שיכול ליתן ההוספה ממעשר כספים (ראה מעין זה במ"ב סי' תרצד ס"ק ג). וראיתי בספר שער ימי הפסח (טשזנר, עמ' יא) שהסתפק בזה דשמא היום שאין מחייבים בזה שפיר דמי ליתן ממעשר כספים, או נאמר מכיוון שהוא מנהג ישראל אין ליתן ממעשר כספים, וסוף דבר כתב שיתן סכום קטן שאינו מכספי מעשר, כפי ברכתו אשר ברכו ה', והשאר יכול להוסיף מהמעשר. ע"ש. גם בשו"ת שבט הקהתי (ח"א סי' קלז) הסתפק בזה וע"ש מה שכתב בזה. והגרש"ז אויערבך בספר הליכות שלמה (פסח פ"ב דבר הלכה אות ג) כתב שהואיל ובזמנינו אין סדר גביה קבוע ל'קמחא דפסחא' וגם אין סכום קבוע אותו מחוייבים לתת, אפשר ליתנו מ'מעשר כספים' ואינו נחשב כפורע חובו בכספי מעשר. ע"ש. וכ"פ גם הגר"נ קרליץ בספרו חוט השני (פסח פ"א ס"ק ב). הלכך למעשה טוב שיתן מעות לקמחא דפסחא סכום קטן שאינו מכספי מעשר כפי אשר חננו ה', שאין שיעור לקמחא דפסחא אלא הכל לפי ממונו, ואם רוצה להוסיף, יוסיף מכספי מעשר ותבוא עליו ברכת טוב.

 

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני