שאלה: האם מותר לישון עם גרביים?

 

תשובה: מובא במסכת יומא (עח:) אמר שמואל, האי מאן דבעי למיטעם טעמא דמיתותא, ליסיים מסאני וליגני. (פירוש: מי שרוצה לטעום טעם מיתה יישן עם נעליים). והובא להלכה בדעת תורה (או"ח סימן רלט) שלא ראוי לישון במנעלים, ובכף החיים (יו"ד סימן קטז אות ריא) ובשו"ת שלמת חיים (ח"ב סימן קכב. והשואל שאלו מצד מה יש לחשוש, שמא מצד הבריאות שבדבר ונראה שהרב מסכים והולך לדבריו שזה הוא הטעם. ע"ש). ואמנם לגבי גרביים לא מצאנו איסור בזה. כ"ש לפי מה שכתב בזבחי צדק (ח"ב סי' קטז ס"ק קסב) שאולי הגמרא נקטה בדווקא סנדל והיינו מה שהיה בימיהם שקושרים אותו ברגל, אבל במנעלים שלנו שאינם קשורים אין בזה טועם טעם מיתה. וכתב דטוב להזהר. ע"ש. הלכך להלכה אין שום ענין שלא לישון עם גרביים. ומה שאומרים העולם שזה גורם לשכחה לא מצאנו לזה מקור (ומצוי הוא ביותר בקטנים שבימות הקור גורבים להם גרביים שלא יהיה להם קר. ולהאמור אין בזה שום חשש. ואמנם שמעתי באומרים לי שלא טוב כ"כ לישון עם גרביים מבחינה בריאותית שצריך לאוורר את הרגליים). הלכך למעשה אין דינם של גרביים כנעליים ומותר לישון עם גרביים.

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

שאל את הרב במייל 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני