שאלה: קרש לחיתוך ירקות וכדו', העשוי מזכוכית או מתכת והוא תוצרת חו"ל האם צריך טבילה?   

 

תשובה: הנה בדין זה עליתי ונסתפקתי למה לדמות קרש חיתוך שהרי הקרש מיועד לחתוך עליו ירקות לחם וכו', ולא מכשיר האוכל לאכילה ואין אוכלים מתוכו אלא מיועד אך ורק לחתוך עליו ותו לא. ולכאורה דמי למה שכתב מרן בש"י (סי' קכ ס"ה) סכין של שחיטה יש מי שאומר שאינו צריך טבילה. וכתב הש"ך (שם ס"ק י) דהטעם הוא משום שלאו כלי סעודה שהרי הבהמה חזיא לאכילה ולא חשיב כלי סעודה משום שצריכה עדיין לבישול או צלייה. ע"כ. ולפי טעם זה אם חותך ירק שהוא חי יצטרך טבילה ואם חותך בשר שצריך לבשלו או לצלותו אחרי כן לא יצטרך טבילה. והרמ"א כתב (שם) להטביל את הסכין של השחיטה בלא ברכה. ואם כן אין חילוק בין פירות לבין בשר ובשניהם יטביל הקרש בלא ברכה. ומצינו עוד שמספרים שחותכים בהם ירקות אינם צריכים טבילה וכמו שכתב בזבחי צדק (ס"ק כח) בשם האחרונים. ע"ש. ואם כן לא גרע דין קרש חיתוך ממספרים שחותכים בהם ירק שאין צריך טבילה. והנה הפרי תואר כתב שאם חותכים ירק שנאכל חי צריך טבילה. ואם כן ה"ה בקרש חיתוך. ועי' בהליכות עולם (ח"ז עמ' רסז ד"ה ודין). ויש לומר עוד שקרש חיתוך גרע ממספרים שחותכים בהם ירק, שמספרים נוגעים עצמם בירק ועושים את מעשה החיתוך מה שאין כן קרש חיתוך שמשמש רק לחתוך עליו ולא לחתוך איתו ולא יצטרך טבילה לכולי עלמא. ויש לעיין בזה עוד ולהאריך ואין כאן מקומו. ונראה שעדיף לטבול את הקרש חיתוך העשוי ממתכת או מזכוכית והוא תוצרת חו"ל ללא ברכה. ואם עשוי מעץ או חרסינה לא צריך טבילה כלל.

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני