שאלה: האם מותר לחתוך עוגה שיש בה פסוק ועל ידי האכילה שוברים את האותיות או שיש בזה בזיון לכתבי הקודש?

תשובה: הנה בספר הרוקח (סי' רצו) מובא מנהג לכתוב על עוגה פסוק 'ה' נתן לי לשון לימודים' וכו', (ישעיה נ, ד-ה). ע"ש. ובשו"ת חוות יאיר (סי' טז) כתב על דבריו שההיתר הוא שנותנים את העוגה לקטן בשלימות ורק הוא שוברה. ע"ש. גם בספר מגדל עוז ליעב"ץ (חלק גילות מים ברכת גבעון תעלה א) כתב, שעל מנהג אכילת עוגה שיש עליו פסוקים ושמות יש להרהר. ע"ש. וראה בספר גנזי הקודש שכתב בשם הגרי"ש אלישיב שמאחר שהכתב על גבי העוגה לא נכתב כדי להתקיים שפיר אין בו קדושה ומותר לאוכלו, וכ"ד הגר"ח קנייבסקי כמובא שם שמאחר שנעשה ע"ד לאוכלו אין בו קדושה. והגר"ש אויערבאך סובר שאין דין כתב שעל העוגה ככתב ואינו אלא כחלק מהעוגה. וגם אם כתוב בה שם ה' אין בו איסור מחיקה מדאורייתא אלא מדרבנן וכו'. ע"ש. ולדעתי אחר שראינו שהמגדל עוז מחמיר בזה, כדאי לכתחילה לא לכתוב פסוק שלם על העוגה אלא יכתוב אותו שלא במלואו, ובגנזי הקודש שם כתב דלכתחילה לא יכתבו פסוקים על העוגה. ע"ש. הלכך להלכה מעיקר הדין מותר לכתוב פסוקים על העוגה אף שאוכלים אותה לאחר מכן ושוברים האותיות. וטוב להחמיר או שלא לכתוב פסוקים או לכתוב הפסוקים שלא במלואם כגון להחסיר תיבה אחת או שתים מהפסוק.

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני