שאלה: נפל טבק בשבת על חליפה האם מותר לנערו מהחליפה?

 

תשובה: נחלקו הראשונים האם מותר לנער אבק מהבגד או מהכובע וכיוצא בזה בשבת. דעת רש"י (שבת קמז.) לאסור לנער עפר מבגדו. והתוס' והרא"ש (שם) כתבו שאין נראה כלל שבניעור מן העפר יהיה שייך ליבון. אלא הפירוש הוא כמ"ש רבינו חננאל שהוא ניעור מן הטל שעליו, דהיינו כיבוס. ע"ש. וכ"כ הר"ן והמרדכי שם. ומרן הב"י (סי' שב) כתב שכן דעת הראב"ד והרשב"א. וכן כתב באור זרוע הגדול ח"ב (סי' פא). וכן פסק מרן בש"ע (ריש סי' שב) המנער טלית חדשה שחורה מן הטל שעליה חייב, שהניעור יפה לה כמו כיבוס, והוא שמקפיד שלא ללובשה בלי ניעור. ע"כ. ומוכח שדעת מרן להתיר ניעור הטלית מאבק או עפר שעליה. וכתב בספר גדולות אלישע (שם סק"ח), שמכיון שמרן ס"ל להתיר בניעור טליתו מן העפר ודאי דהכי נקטינן, ואע"פ שהרמ"א בהגה הביא סברת רש"י, הרי סיים בלשון "וטוב לחוש לדבריו", אלמא דלא פסק כפרש"י לדינא, א"כ בודאי דנקטינן כדעת מרן להתיר. ואף שהאליה רבה (בסק"ג) הביא שבס' יראים ושבולי הלקט (ס"ס קט) וס' התרומה,  ובפסקי ר' ישעיה הראשון כתבו כפירוש רש"י, וגם הח"א כתב לאסור, מ"מ אנן לדברי מרן שומעים, אלא דלכתחילה טוב להזהר כמ"ש הרמ"א. ע"כ. ומשמע דס"ל דלא כהבן איש חי (ש"ש פ' ויחי אות ח). וכן עיקר להקל כדעת מרן שקבלנו הוראותיו. ומותר להעביר העפר והאבק אפילו ע"י מברשת. והמחמיר תע"ב. כל זה הביא בהליכות עולם (ח"ג עמ' רכד בבאו') ושם פסק, יש אומרים שאסור לנער בשבת בגד או כובע שחור וחדש מן האבק ועפר שעליו, אבל רוב הפוסקים מתירים בזה, וכן דעת מרן שקבלנו הוראותיו, לכן מעיקר הדין יש להורות להקל, אפילו על ידי מברשת. והמחמיר תבוא עליו ברכה. ע"ש. ובחזון עובדיה (ח"ו עמ' צד) כתב דדעת מרן להתיר ניעור אבק מעל בגדו. וק"ו אם מתבייש לילך כך בין הבריות דשרי. יעו"ש. (ומה שכתב בבאו' שם עמ' צה וראוי לחוש לשיטת רש"י וינגב אותו במטלית יבשה בנחת. ע"כ. לא זכיתי להבין שהרי לשיטת רש"י אסור לנער האבק אם כן מה יועיל שיעשה כן בנחת, דממה נפשך, אם שרי, שרי גם בחוזק. ואם אסור, אסור כלל אף בנחת. וי"ל). על כל פנים מכל הלין נשמע כי טבק שנפל על בגדו דינו כעפר ומותר לנערו מעליו ובפרט אם עושה כן מחמת בושה ובפרט אם עושה כן בנחת ולא בחוזק. ומותר לעשות כן אף על ידי מברשת.

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני