התנהגות בלימוד תורה

שאלה: האם מותר ללמוד תורה כשגופו משוקץ?

תשובה: לבני אשכנז - אסור, לבני ע"מ - יש להקל.

כתב הרמ"א [צב א] על פי הגהות מיימוניות [תפילה ד ס"ק ח] בשם רבנו שמחה שה"ה שאסור להוציא מפיו דבר תורה כל זמן שגופו משוקץ, מחמת שיהוי נקביו.

ועי' אור לציון [במבואות ובחלק ב ז טו] שנחלקו הרמב"ם והגה"מ בטעם האיסור להתפלל שגופו משוקץ, ומיניה דנפק"מ גם ללימוד תורה, דלהרמב"ם אין כל איסור ללמוד תורה כשנצרך לנקביו היות ואין דין טרדה בלימוד תורה. מה שאין כן להגה"מ שזה מדין שיקוץ אסור. ולכך מה שפסק הרמ"א לאסור לימוד תורה כשנצרך לנקביו הני מילי לדעת הגה"מ, אך לדידן שקבלנו הוראות הרמב"ם אין צריך לזה ומותר ללמוד תורה אף שנצרך לנקביו.

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני