שאלה: האם מותר לנשים בהריון להכנס לבית העלמין או ללכת לקברות צדיקים?

 

תשובה: הנה בשו"ת מנחת יצחק (ח"י סי' מב) כתב להחמיר שנשים בהריון לא יכנסו לבית הקברות. ע"ש. ובספר נשמת ישראל (ח"א סי' ד אות ו) כתב שהוא מאותו טעם שנשים לא מלוות את המת ואשה מעוברת אין לה לילך במקומות טומאה כדי שיגדל ולדה בטהרה, והוסיף שאם תעמוד ד' אמות מן המת או מן הקבר יש להקל, ובקברי צדיקים מותר לילך בכל אופן לפי שאין רוח רעה שולט על קברי צדיקים אלא אדרבה עליהן ישכון או זרוע לעולם כמו שכתב בחינוך (מצוה רסג). ועי' בשבט מוסר (פכ"ד) שתזהר בימי עיבורה שלא תכנס במקומות של טומאה וכו' לפי שהוולד נוצר כפי ראות עיני וכו', ע"ש. [ובספר מעגל טוב למרן החיד"א עמ' 56 כתב שהיה מנהג בתוניס כשבא לשם ת"ח, שהנשים המעוברות באין לראותו]. ובספר בנה ביתך (סי' לג הע' ז) כתב דאולי חששו שמא ח"ו יפילו על ידי זה מחמת עצבון. ע"ש. ואם נכנסות לצורך כגון ליארצייט וכדו', אין קפידא (נטעי גבריאל אבלות ח"ב עמ' תרמח). הלכך למעשה טוב שאשה לא תכנס לבית העלמין בימי הריונה, אלא אם כן תתרחק מהקבר ד' אמות (כ-2 מטר). ולקברות צדיקים אין קפידא. וכן אם יש יארצייט וכדו', אין בזה קפידא ויכולה להיכנס. 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב