כפיית התקנת גנרטור בבנין המשותף

מעשה בדיירים בבנין המשותף שחלקם החליטו להחמיר שלא להשתמש ולהנות מהחשמל והתאורה בלובי המשותף ובחדר מדרגות ולהתקין גנרטור לצורך כך שעלותו אלפי שקלים וגם הוצאות בכל חודש. וחלק הדיירים מתנגדים לשאת בתשלום. ועתה שאלתם אם יכולים לכופם?

תשובה: אין לדיירי בניין המשותף לכוף לשאר דיירי הבנין לתשלום הוצאות התקנת גנרטור לחשמל בשבת.

 

מקורות:

הנה מבלי להכנס לפולמוס ההלכתי הגדול בהיתר לשימוש בחשמל בשבת שישנם שאוסרים וישנם שמקלים ובוודאי שהמחמירים תבוא עליהם ברכת הטוב. אלא שאנו צריכים לדון מבחינה ממונית אם שייך לכופם להוציא ממון עבור כך?

הנה לענ"ד ודאי שלית דין צריך בשש שאין יכולים לכופם בהוצאות הגנרטור ואם רוצים להחמיר שיחמירו לעצמן ולא יחמירו על חשבון ממון אחרים.

לענ"ד יש ללמוד זה ממה שכתב בשולחן ערוך (סימן קפג סעיף ח): ראובן שלח את שמעון שיקח לו בגד בהקפה, וכשהגיע זמן הפרעון נתן לו המעות לפרוע ונמצא שהמוכר שכחם, צריך להחזירם לראובן ואינו יכול לומר: אני רוצה לעכבם שמא אחר זמן יזכרם העובד כוכבים, וגם אינו יכול לומר: אני רוצה לקדש השם ולהחזירם לעובד כוכבים. ומקורו מתשובה להר"מ מרוטנבורוק הו"ד בטור שם שכתב וסיים בזה"ל: וגם אינו יכול לומר אני רוצה לקדש השם ולהחזירם, דבשלו יקדש השם ולא בשל אחרים, עכ"ל.

וכן יסוד זה מצאנו שכתב מרן בשולחן ערוך (סימן ע"ב סעיף לח): עובד כוכבים שהלוה לישראל על המשכון ונפל ממנו, ומצאו ישראל, חייב להשיבו לישראל ויש מי שאומר דה"ה למעות שהלוה ישראל לעובד כוכבים על משכון ונפלו המעות מהעובד כוכבים ומצאם ישראל, יחזיר לישראל. והוא מדברי הטור שם שג"כ סיים וכתב שם וז"ל: לפי שגוף המשכון הוא שלו ולא היה לגוי עליו אלא שעבוד, וכיון שנפל ממנו ומצאו ישראל אחר פקע שעבודו, דאסור להחזיר אבידה לגוי. ואם בא לומר לשם קידוש השם אחזירנו לגוי יקדש השם בשלו, ולא יקדש השם בשל אחרים בלא דעתם, עכ"ל.

ואין להקשות ממה שכתב הטור בשם ר"י והרא"ש (סי' קפ"ג בסופו), שבטעות גוי במעות שהכל לשליח ומטעם שיכול השליח לומר שאילו הייתי רוצה הייתי מחזיר לגוי הטעות. ע"ש. וא"כ יש להעיר איך יכול להחזיר לגוי טעותו והלא אין לקדש ה' על חשבון ממון הזולת? ובזה כבר ביאר הסמ"ע (ס"ק כח) דשאני התם דעדיין לא זכה בה ראובן המשלח מעולם, אבל הכא המעות הן של ראובן. וכן צ"ל ביישוב הטור דלא תיקשי דבריו אהדדי.

 

כתב וערך:

הרב שלמה בארי שליט"א

אב"ד בד"ץ "דרכי משפט" מודיעין עלית

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני